Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης
 Error in Tcl script in line 29
can't read "scriptTarget": no such variable while executing "string length $scriptTarget..." invoked from within "if {[string length $scriptTarget] == 0} return" invoked from within "if {$useIcons} { if {[string length $scriptTarget] == 0} return html {<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td>} html {<a href="http:} $env(SCRIPT_N ..." (procedure "button-new-target" line 8) invoked from within "button-new-target"
wsh errorCouldn't execute script history.egw